Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Objectius i competències

L’objectiu general d’aquesta titulació és formar als estudiants amb els coneixements, habilitats i aptituds, tant tècniques com de gestió empresarial, que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços de:

  • Promoure la millora contínua i la innovació de productes i de serveis.
  • Incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis.
  • Aplicar els models organitzatius, serveis i processos tecnològics més adequats a cada empresa.
  • Adaptar-se als nous escenaris que puguin trobar-se en un món professional especialment canviant. 

Les sortides professionals d’aquesta titulació són múltiples i molt diverses, sobretot en els càrrecs directius i tècnics de les empreses de caire industrial. En acabar el grau en enginyeria d’organització, logística i gestió industrial la persona graduada: 

  • tindrà una visió integral de l’empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització, que la capacitarà per a conduir l’empresa o qualsevol de les seves àrees funcionals (tècnica, organitzativa i humana) cap a la millora continuada de la qualitat. 
  • podrà assessorar, projectar, fer funcionar, mantenir i millorar sistemes de producció, estructures, instal·lacions, processos i dispositius, amb la finalitat d’incrementar-ne l’eficiència.
  •  estarà en condicions d’utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat, degut a la capacitat per comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials, tant a nivell d’economia de proximitat, com a nivell d’economia global.
  • podrà incorporar-se a equips de treball nacionals i internacionals, en contextos disciplinaris diversos, gràcies a les competències transversals adquirides al llarg de la titulació.

Per obtenir aquest perfil professional la institució que imparteix la titulació ha de garantir que es compleixen uns objectius i que s'adquireixen unes competències que podeu consultar a la següent TAULA DE COMPETÈNCIES