Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102321 CÀLCUL T 9
102324 FÍSICA I T 6
102326 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 9
102327 QUÍMICA T 6
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102327 QUÍMICA T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102320 ÀLGEBRA LINEAL T 6
102325 FÍSICA II T 6
102328 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
102329 FONAMENTS D'INFORMÀTICA T 6
102333 CIÈNCIA DELS MATERIALS B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102322 MÈTODES NUMÈRICS T 6
102330 TEORIA DE MECANISMES B 6
102331 TERMODINÀMICA I TRANSMISSIÓ DE CALOR B 6
102336 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELÈCTRICA B 6
102338 TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102323 MÈTODES ESTADÍSTICS T 6
102332 MECÀNICA DE FLUIDS B 6
102334 FONAMENTS D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA B 6
102335 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL B 6
102499 DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102401 MÈTODES QUANTITATIUS B 6
102402 MARKETING ESTRATÈGIC B 6
102403 COMPORTAMENT ORGANITZACIONAL B 6
102405 LOGÍSTICA B 6
102408 ENGINYERIA ECONÒMICA B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102404 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
102406 MÈTODES QUANTITATIUS PER A LA LOGÍSTICA B 6
102407 SISTEMES D'INFORMACIÓ I DISTRIBUCIÓ B 6
102409 ECONOMIA INDUSTRIAL I INNOVACIÓ B 6
102490 LEGISLACIÓ INDUSTRIAL I GESTIÓ INTEGRADA B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102491 EMPRESA 4.0 O 6
102492 MODELAT, SIMULACIÓ I ESTADÍSTICA APLICADA O 6
102495 HABILITATS DIRECTIVES O 6
102497 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
102500 METODOLOGIA DE PROJECTES B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102357 ECOINNOVACIÓ O 6
102358 ANÀLISI DE DADES O 6
102497 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102359 MOBILITAT I O 6
102360 MOBILITAT II O 6
102361 MOBILITAT III O 6
102498 TREBALL DE FI DE GRAU B 15