Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Crèdits ECTS

240 CTS, 4 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2018-19

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castellà i anglès

Places

40

Coordinació

Josep Maria Rius Torrentó eps.coordgeoil@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Titulació en xifres - Tronc Comú
Titulació en xifres - Tronc Comú
Titulació en xifres - Tronc Comú
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Campus Igualada-UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Divulcat - GEOIL
Divulcat - GEOIL
Divulcat - GEOIL

Presentació del Grau

Si t'agraden les TECNOLOGIES INDUSTRIALS i la GESTIÓ D'EMPRESES, aquest és el teu Grau!

Una de les enginyeries més versàtils i amb més projecció de futur

És una enginyeria de gestió que té molt bona acceptació i una alta inserció laboral.

Els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística compaginen la formació tècnica pròpia d’una enginyeria, amb la formació en gestió i administració d’empreses perquè els futurs graduats estiguin en condicions de dirigir qualsevol departament de qualsevol empresa del sector industrial o del sector serveis d’acord amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i millora continuada de la qualitat.

En acabar el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística:

 • tindràs una visió integral de l’empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització, que et capacitarà per a conduir l’empresa o qualsevol de les seves àrees funcionals (tècnica, organitzativa i humana) cap a la millora continuada de la qualitat.
 • podràs assessorar, projectar, fer funcionar, mantenir i millorar sistemes de producció, estructures, instal·lacions, processos i dispositius, amb la finalitat d’incrementar-ne l’eficiència.
 • estaràs en condicions d’utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat, degut a la capacitat per comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials tant a nivell d’economia de proximitat com a nivell d’economia global.
 • podràs incorporar-te a equips de treball nacionals i internacionals, en contextos disciplinaris diversos, gràcies a les competències transversals adquirides.

Per què has d'estudiar aquest grau al campus Igualada-UdL?

Has de venir al campus d'Igualada .... perquè t'oferim: 

Cursant el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica et formaràs en àrees com l'organització de la producció, la direcció estratègica, l'organització del treball i dels recursos humans, la gestió de la innovació, el màrqueting, la logística, i l'economia, sense oblidar les àrees pròpies de l'enginyeria, com l'automatització i el control industrial, la indústria 4.0, les tecnologies mediambientals, l'enginyeria de materials o l'enginyeria de fluids, entre d'altres.

També si decideixen continuar la formació universitària, es podrà accedir als estudis de màster. podran gaudir d'accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que s'imparteix a Lleida i al Màster en Enginyeria del Cuir, que imparteix també l'EPS al campus Igualada, únic a Europa.

Et formaràs en àrees com l'organització.... de fluids, entre altres.

Quina és la nostra proposta de valor?

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica.
 • Grups reduïts i tracte proper: som un campus de proximitat, aprendràs de primera mà de l'experiència dels docents
 • Metodologies learn-by-doing: et permetran afrontar reptes reals de les organitzacions
 • Projectes integradors: treballem en equip i integrem conceptes de diferents assignatures per resoldre un problema complex
 • Pràctiques tutelades: per afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques)

T'oferim un contingut tecnològic i de gestió ACTUALITZAT i RELLEVANT

El nostre model educatiu es basa en una experiència formativa integral: coneixements tècnics, competències específiques i "soft skills" 

T'ajudem a obtenir un perfil professional altament diferenciador i complet

Quina Enginyeria Industrial puc triar?

L'Escola Politècnica Superior (EPS) proposa als alumnes una flexibilitat total a l'hora de cursar un dels 5 graus d'enginyeria industrial que ofereix:

 • Enginyeria Mecànica (Campus Lleida)
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Campus Lleida
 • Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Campus Lleida)
 • Enginyeria Química (Campus Igualada)
 • Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Campus Igualada)

Els estudiants que volen cursar alguna de les 5 enginyeries industrials que ofereix l'EPS fan la preinscripció a una entrada única comuna per cadascun dels campus, anomenada tronc comú d'enginyeria industrial. Així doncs, l'estudiant pot escollir en quin dels dos campus es matricula durant els dos primers cursos i pot canviar de campus a 3r i 4rt curs, si ho desitja (en funció del grau que vulgui cursar). Les entrades de preinscripció universitària són:

 • A campus Lleida: "Enginyeria Mecànica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Agrupació) (Lleida)"
 • A campus Igualada: "Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

Així doncs el tronc comú d'enginyeria industrial brinda als alumnes més temps per decidir quina titulació vol cursar. Aquesta decisió es posposa fins a 3r curs, quan l'alumne coneix bé les diferents branques de l'àmbit industrial.

Atribucions professionals

La Orden CIN/351/2009, estableix  quines titulacions habiliten per a la professió d'Enginyeria Tècnica Industrial. A l'EPS les titulacions que s'ofereixen amb aquestes atribucions professionals són:

 • Grau en Enginyeria Mecànica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Grau en Enginyeria Química.

Tanmateix, a l'EPS s'ofereixen també dues altres titulacions de l'àmbit de l'enginyeria industrial:

 • Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística.
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat.

Aquestes dues titulacions ofereixen una formació especialitzada en dues branques de l'enginyeria industrial, i donen també accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que permet assolir les atribucions professionals d'Enginyeria Industrial.

Sortides professionals

Els graduats en  Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 95%

Les principals sortides professionals del Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística són:

 • Direcció d'operacions: planificació, gestió, control i coordinació del flux de materials i la informació associada, des dels proveïdors fins al client final.
 • Responsable de la cadena de valor: disseny i optimització de la supply chain, cap de logística, cap de compres i aprovisionaments, etc.
 • Enginyer/a de qualitat: disseny, implantació i seguiment de processos de millora continua dels processos productius.
 • Responsable de logística: planificació del transport i de la distribució, analista logístic, cap de magatzem, etc.
 • Gestió de projectes: disseny, redacció, pressupost, planificació, desenvolupament i control, coordinació de recursos i equip, millora de productes i serveis.
 • Administració i direcció d'empreses: concepció i planificació de polítiques, estratègies i objectius, gestió de recursos humans materials, econòmics i financers, gestió de la qualitat.
 • Gestió de la innovació: desenvolupament de nous productes, serveis, processos i negocis.
 • Consultoria i gestió del coneixement: transferència de coneixement i experiències per facilitar la formació, aprenentatge, millora i actualització de la capacitat tecnològica de l'empresa.

Com a persona graduada en Enginyeria en Organització Industrial i Logística estaràs qualificada per a diferents llocs de treball tant a la indústria com al sector públic. Els camps d’aplicació son molt amplis donada la versatilitat d’aquest grau. Alguns sectors on treballen els i les nostres enginyer/es son: automoció, agroalimentari, moda, transport, pell, finances, gran distribució, construcció, etc.

Doble titulació internacional

Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Engenharia de Produçao

El Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Engenharia de Produçao amb la universitat brasilera de Facens neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com aprendre un nou idioma com és el Portuguès.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació, que ofereix l’oportunitat d’estudiar un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució. A més a més, per als estudiants brasilers suposa la possibilitat d’accedir als estudis de Màster en Enginyeria Industrial.

Descobreix el grau en 3 minuts