Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Accés

Perfil d'ingrés

El grau en Enginyeria en Organització Inudstrial i Logística s'orienta a l'alumnat que tingui interès en les tecnologies i processos industrials i també en la gestió i administració d'empreses. El grau proporciona una doble formació tècnica i empresarial, i fa èmfasi en les tecnologies industrials i la indústria 4.0, en la logística i en la gestió empresarial, preparant als futurs titulats per la immediata incorporació al món laboral.

És recomanable que els futurs estudiants tinguin capacitat d'anàlisi, capacitat de raonament, capacitat d'abstracció i capacitat de treball en equip.

 

Places i notes de tall

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 40.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderacio.

Podeu trobar més informació a la web de la generalitat.

Vies d'accés

SI TENIU EL TÍTOL DE:

Batxillerat + PAU o COU + PAU:

Es pot accedir a qualsevol grau amb indepencèndia de la modalitat/opció que s'hagi cursat.

Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

Es pot accedir a qualsevol grau des d’un CFGS sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. Consulteu quines matèries dels graus es reconeixen en aquest enllaç.

Algun altre títol universitari:

Es pot accedir a un grau amb qualsevol altre títol universitari; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

SI HEU SUPERAT LES PROVES PER A:

 Més grans de 25 anys:

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

 Més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.

 Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

SI VENIU D’UNA ALTRA UNIVERSITAT I/O D’UNS ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS

Podeu fer-ho per dues vies diferents:

Preinscripció universitària

Accés normal per la preinscripció universitària .

Podeu trobar més informació del procediment a seguir, un cop estigueu admesos, en aquest enllaç.

Si tens aprovades assignatures en els estudis d’origen que tinguin una càrrega lectiva i uns programes equivalents a les nostres, se't poden reconèixer. Pots trobar més informació en aquesta pàgina.

Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats

Podeu demanar que se us reconeguin els crèdits que tingueu superats a la titulació d’origen.

Si se us reconeix, com a mínim, 30 ECTS de la titulació, podreu accedir sense necessitat de fer la preinscripció universitària. Si no se us reconeix 30 ECTS, haureu de fer la preinscripció en els terminis oficials.

Trobareu el termini i el procediment per sol·licitar-ho aquest enllaç.

Per accedir en qualsevol dels casos anteriors, menys en el cas de que tingueu reconegut tot el primer curs de la titulació, cal formalitzar la preinscripció universitària.

ACCÉS PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS

Per accedir a estudis universitaris, heu de tenir en compte que els procediments que heu de seguir depenent de quins estudis teniu i dels que voleu fer. En aquest enllaç podeu trobar més informació.

Entrada única a Pre-inscripció: Tronc comú Enginyeria Industrial - Igualada

Per accedir als estudis de grau de les universitat públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s'anuncien oportunament, triant les preferències d'estudi i entregant la documentació requerida.

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les dues enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, al campus Igualada (Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística) fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom:

"Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

El tronc comú de les enginyeries industrials conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes dues titulacions de la branca industrial del campus Igualada i de les tres titulacions de la branca industrial de Lleida (Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat) per tant, permet a l'alumne disposar de la flexibilitat d'escollir la seva enginyeria a partir de 3r curs.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.